สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน คือ อะไร?

ทนายที่ดินจะมาให้ความรู้ในเรื่องของ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนี้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ความหมายของสาธารณะสมบัติของแผ่นดินไว้ตาม มาตรา 1304 ดังนี้ 

มาตรา 1304 สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น
                    (1) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน
                    (2) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ
                    (3) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร สำนักราชการบ้านเมือง เรือรบ อาวุธยุทธภัณฑ์

 

ทนายที่ดินขอแนะว่า ที่ดินที่เราใช้สอยประโยชน์อยู่นั้น ให้สังเกตให้ดีว่าที่ดินนั้นมีเอกสารสิทธิหรือเอกสารใดๆหรือไม่ เช่น โฉนดที่ดิน, หนังสือรับรองทำประโยชน์ นส.3ก, สปก, สค1, (ส่วน ภบท.5 ไม่ใช่เอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน) เพราะผลของการถูก แย่งการครอบครอง การนับระยะเวลามันต่างกัน  ใครมีปัญหาในเรื่องนี้สามารถปรึกษาทนายที่ดินเพิ่มเติมได้ครับ

 ติดต่อสอบถาม