การได้สิทธิครอบครองบนที่ดิน โดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้ ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๘

 การได้สิทธิครอบครองบนที่ดิน โดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้ ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๘ บุคคลอาจได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง โดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้

►►กรณีนี้อาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้าง หรือตัวการตัวแทน หรือในฐานะอื่น

►►ผู้เข้ายึดถือที่ดิน ยึดถือโดยเจตนายึดถือแทนบุคคลอื่น

►► กรณีนี้สิทธิครอบครองมิใช่ตกได้แก่ผู้ยึดถือ แต่ตกได้แก่ตัวการที่ตนยึดถือไว้แทน