การได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๗

 การได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๗ บุคคลผู้เข้ายึดถือที่ดิน โดยเจตนายึดถือเพื่อตน บุคคลนั้น ย่อมได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง

►► มาตรา ๑๓๖๗ เป็นเรื่องการได้มาซึ่ง สิทธิครอบครอง ไม่ใช่เรื่องกรรมสิทธิ

►► สิทธิครอบครองนั้น อาจได้มาโดยการเข้ายึดถือ โดยเจตนายึดถือเพื่อตนเอง ย่อมเกิดสิทธิครอบครอง

►► ประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิ์ครอบครองบนที่ดินคือ มีอำนาจเหนือที่ดินนั้น ในการที่จะแสวงหาประโยชน์ ใช้ และขัดขวางมิให้บุคคลใดเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินใด้

►► การเข้าครอบครองนั้น ต้องเข้าครอบครองตามความเป็นจริง คือเข้ายึดถือทำประโยชน์ในที่ดินจริงๆ

►► เมื่อเข้ายึดถือ+เจตนาเพื่อตนแล้ว ย่อมได้สิทธิครอบครองทันที ไม่ต้องรอ ๑๐ ปี อย่างกรณีแย่งกรรมสิทธิ์