การได้ที่ดินมาโดยนิติกรรมตีใช้หนี้ แม้ไม่จดทะเบียนตาม ป.พ.พ.๔๕๖ ก็ไม่ตกเป็นโมฆะ

 การได้ที่ดินมาโดยนิติกรรมตีใช้หนี้  แม้ไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตาม ป.พ.พ.มาตรา ๔๕๖ ก็ไม่ตกเป็นโมฆะ เพราะการตีใช้หนี้ ไม่ใช่สัญญาการซื้อขาย

►► นิติกรรมหรือสัญญาตีใช้หนี้ กฎหมายไม่ได้กำหนดแบบนิติกรรมเอาไว้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๕๒ และ ๔๕๖ ดังนั้น แม้ไม่จดทะเบียนก็ไม่ตกเป็นโมฆะ

►► มีผลสมบูรณ์ในฐานะบุคคลสิทธิผูกพันธ์ระหว่างคู่สัญญา (แต่ไม่ผูกพันธ์บุคคลภายนอกผู้สุจริต จนกว่าจะได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน)

►► การตีใช้หนี้เป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง จึงอยู่ในบังคับของ ป.พ.พ.มาตรา ๑๒๙๙ วรรคแรก (ไม่บริบูรณ์จนกว่าจะทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนฯ)