ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิค-19 ทำให้กิจกรรมในด้านกฎหมายชะงัก ไม่ว่ากิจกรรมในศาล กิจกรรมให้คำปรึกษาคดี ทนายที่ดินและทีมงานได้ตระหนักถึงเรื่องคดีความที่จะเกิดขึ้นในขณะนี้หรือหลังจากนี้จะมีมากน้อยเพียงใด ถึงอย่างไรทนายที่ดินและทีมงานยังคงให้บริการแบบออนไลน์ ตามสื่อที่ทนายที่ดินมีอยู่
ดังนั้น ท่านที่มีปัญหา โทรมาปรึกษาทางเราได้เลย
ที่ 081-8383540
หรือที่ อี-เมล์ dung_01@hotmail.com, tanaidd@gmail.com
ปัจจุบันมีการใช้ line ในการติดต่อหาทนายมากขึ้น
line ID 0818383540 ชื่อ ทนายดุง
พร้อมให้คำปรึกษา

เป็นเรื่องจนได้ ศาลปกครองกลาง เพิกถอนใบอนุญาต "คอนโดมิเนียมไฮโซ แอชตัน อโศก ในเครือ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์"

ทนายที่ดิน คิดไว้แล้วว่าเป็นเรื่องจนได้สำหรับคอนโดมิเนียมไฮโซ แอชตัน อโศก ในเครือ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ โดยศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ส.๑๙/๒๕๖๔ มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ที่ออกให้แก่บริษัท อนันดาฯ โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับในกรณีดังกล่าว..

คดีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนฯ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗

คดีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนฯ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๗ เมื่อรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการอันจำเป็นในกิจการสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น หรือเพื่อนำไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัตินี้

คดีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนฯ พ.ศ.๒๕๖๒

คดีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนฯ พ.ศ.๒๕๖๒ โดย "การเวนคืน" หมายความว่า การให้ได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่มิใช่ของรัฐตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้

คดีที่ดินที่เกิดจากการรอนสิทธิ์ตาม มาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐

คดีที่ดินที่เกิดจากการรอนสิทธิ์ตาม มาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐ กรณีนี้ เป็นคดีพิพาทกรณีเจ้าของที่ดินที่ถูกแนวเขตระบบโครงข่ายพลังงานพลาดผ่าน ไม่พอใจในจำนวนเงินค่าทดแทน

คดีที่ดินที่เกิดจากการรอนสิทธิ์ตาม มาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐

คดีที่ดินที่เกิดจากการรอนสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๗ (กรณีวางเขตระบบโครงข่ายพาดผ่านที่ดิน)

คดีที่ดินที่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง

คดีที่ดินที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง มีอยู่ ๒ กรณีด้วยกัน ๑.การที่รัฐเวนคืนที่ดิน ๒.การที่รัฐใช้วิธีการ รอนสิทธิในที่ดิน

สิทธิเหนือพื้นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สิทธิเหนือพื้นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๑๐ เจ้าของที่ดินอาจก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินเป็นคุณแก่บุคคลอื่น โดยให้บุคคลนั้นมีสิทธิเป็นเจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูก บนดินหรือใต้ดินนั้น

สิทธิอาศัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติเรื่องสิทธิอาศัยไว้ในมาตรา ๑๔๐๒ บุคคลใดได้รับสิทธิอาศัยในโรงเรือน บุคคลนั้นย่อมมี สิทธิอยู่ในโรงเรือนนั้นโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า ถ้าให้สิทธิอาศัยโดยมีกำหนดเวลา กำหนดนั้นท่านมิให้เกินสามสิบปีถ้า กำหนดไว้นานกว่านั้น ให้ลดลงมาเป็นสามสิบปี การให้สิทธิอาศัยจะต่ออายุ ก็ได้ แต่ต้องกำหนดเวลาไม่เกินสามสิบปีนับแต่วันทำต่อ

ภาระจำยอม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๗ อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจำยอมอันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น

การได้สิทธิครอบครองบนที่ดิน โดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้ ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๘

การได้สิทธิครอบครองบนที่ดิน โดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้ ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๖๘ บุคคลอาจได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง โดยผู้อื่นยึดถือไว้ให้

การได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๗

การได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๗ บุคคลผู้เข้ายึดถือที่ดิน โดยเจตนายึดถือเพื่อตน บุคคลนั้น ย่อมได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง

การได้ที่ดินมาโดยนิติกรรมตีใช้หนี้ แม้ไม่จดทะเบียนตาม ป.พ.พ.๔๕๖ ก็ไม่ตกเป็นโมฆะ

การได้ที่ดินมาโดยนิติกรรมตีใช้หนี้ แม้ไม่จดทะเบียนตาม ป.พ.พ.๔๕๖ ก็ไม่ตกเป็นโมฆะ เพราะการตีใช้หนี้ ไม่ใช่สัญญาการซื้อขาย

 คดีเช่าซื้อรถ หากคืนรถไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน จะเรียกดอกเบี้ยได้หรือไม่
ทนายที่ดินมีสาระในคดีเช่าซื้อรถ มาเล่าให้ฟัง ปัญหาว่า ในคดีเช่าซื้อรถ หากคืนรถไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน จะเรียกดอกเบี้ยจากจำนวนราคาได้หรือไม่
 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)
ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ให้นัดไต่สวน วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น.และสั่งให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอและวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยหนึ่งฉบับไม่น้อยกว่าสองครั้งห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน กับให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดี และให้ส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา ๙๐/๙ แห่งพระร
 หน้าที่แจ้งเกี่ยวกับสุขภาพ กรณีสัญญาประกันชีวิต
หน้าที่แจ้งเกี่ยวกับสุขภาพ กรณีสัญญาประกันชีวิต แม้ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามเรื่องสุขภาพ ผู้เอาประกันก็ยังมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ มิฉะนั้น สัญญาประกันชีวิตย่อมตกเป็นโมฆียะ
 การ“การเรี่ยไร”
การ“การเรี่ยไร” จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และจะต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน กำหนดวิธีการที่จะทำการเรี่ยไร จำนวนเงินที่ต้องการเรี่ยไร และสถานที่ทำการเรี่ยไร และระยะเวลาสิ้นสุดไว้อย่างชัดเจน
 ประธานศาลฎีกาหญิงท่านแรก ประธานศาลฎีกาท่านที่ ๔๖
ประธานศาลฎีกาหญิงท่านแรก ประธานศาลฎีกาท่านที่ ๔๖ [มีผลวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓] ศาลยุติธรรม ขอแสดงความยินดี กับท่านเมทินี ชโลธร
 ผู้ครอบครองที่ดินแทนเจ้าของขายที่ดินโดยไม่มีสิทธิ ผู้รับโอนไม่มีสิทธิในที่ดิน
ผู้ครอบครองที่ดินแทนเจ้าของขายที่ดินโดยไม่มีสิทธิ ผู้รับโอนไม่มีสิทธิในที่ดิน ต้องถือว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน
 ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว อั
ข้อสันนิษฐานว่าลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว อันอาจถูกฟ้องขอให้ล้มละลายได้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ มาตรา ๘ แม้ตามความเป็นจริงลูกหนี้จะไม่ได้มีหนี้สินล้นพ้นตัวอันจะเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ก็ตาม
 ลูกหนี้ที่อยู่ในบังคับของกฎหมายล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ มาตรา ๗
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๔๘๓ มาตรา ๗ ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอาจถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายได้ ถ้าลูกหนี้นั้นมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีก่อนนั้น
 ที่ดินที่เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ไม่สามารถซื้อขายหรือโอนได้
สาธารณะสมบัติของแผ่นดินจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๐๕
 สามีหรือภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอตั้งผู้จัดการมรดก
สามีหรือภริยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและได้อยู่กินด้วยกัน เมื่อเกิดทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกัน ถือว่าเป็นเจ้าของรวม จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิขอตั้งผู้จัดการมรดกได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๗๑๓
 เจ้าของรวมในที่ดินร่วมกับเจ้ามรดก ยื่นขอตั้งผู้จัดการมรดก ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๗๑๓
เจ้าของรวมในที่ดินร่วมกับเจ้ามรดก ยื่นขอตั้งผู้จัดการมรดก ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๗๑๓ ได้ เนื่องจากคำว่า "ผู้มีส่วนได้เสีย" ตามมาตรานี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม เท่านั้น
 เจ้าของรวมขอให้ใส่ชื่อตนลงในโฉนดที่ดิน
เจ้าของรวมที่ไม่มีชื่อในโฉนดที่ดิน หรือในหนังสือสำคัญอื่น มีสิทธิขอให้ใส่ชื่อตนลงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือสำคัญอื่นนั้นได้
 สิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยมรดก มาตรา ๑๖๒๗ ให้ถือว่าบุตรบุญธรรม เป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรมจึงมีฐานะเป็นทายาท มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรม
 การแบ่งที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวม หรือเป็นเจ้าของรวม
เจ้าของรวมในที่ดินคนใดคนหนึ่ง มีสิทธิเรียกให้แบ่งที่ดินให้แก่ตนตามส่วนได้ เว้นแต่มีนิติกรรมขัดอยู่ ป.พ.พ.มาตรา ๑๓๖๓,๑๓๖๔
 บ้านหรือเรือนที่ติดกันหลายหลัง อาจเป็นส่วนควบของกันและกันได้
บ้านหรือเรือนที่ติดกันหลายหลัง แม้จะสร้างไม่พร้อมกันก็อาจเป็นส่วนควบของกันและกันได้ ป.พ.พ.๑๔๔
 การซื้อขายบ้านโดยเจตนารื้อถอนบ้านออกไป ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน
การซื้อขายบ้านหรือเรือนโดยเจตนารื้อถอนบ้านออกไป ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๔๕๖
 การครอบครองปรปักษ์ "หุ้น" ในบริษัท
หุ้นในบริษัท ถือเป็นสิทธิในสังหาริมทรัพย์ชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงอาจได้กรรมสิทธิ์ในหุ้นโดยการครอบครองปรปักษ์ ตาม ป.พ.พ..มาตรา ๑๓๘๒ วรรคแรก
 อสังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน มีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน รวมถึงทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินด้วย
 การซื้อขายที่ดินที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน
การซื้อขายที่ดินที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ มีผลเป็นโมฆะ สัญญาซื้อขายใช้ไม่ได้ เสียเปล่า ที่ดินยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายเช่นเดิม
 มรดก คือ อะไร ??
มรดก คือ... ทรัพย์มรดก นั้น มีความหมายกว้างกว่าที่เข้าใจกันทั่วๆไป นอกจากสิทธิแล้ว ยังกินความไปถึงหน้าที่หรือหนี้ด้วย ที่จะตกทอดไปยังทายาทเมื่อเจ้ามรดกตาย แต่อย่างไรก็ตามแม้หน้าที่หรือหนี้จะสามารถตกทอดไปยังทายาทได้ แต่ทายาทต้องรับผิดเพียงเท่าที่ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตนเท่านั้น
 ที่ดินตาบอด ที่ดินไม่มีทางออก หรือที่ดินที่ถูกปิดล้อม
ที่ดินตาบอด ที่ดินไม่มีทางออก หรือถูกปิดล้อมไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ
 สินส่วนตัว
สินส่วนตัว คืออะไร
 การขายฝาก
การขายฝาก ตามกฎหมายต้องทำเป็นสัญญาดังนั้น สัญญาขายฝากคือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้
 ที่ดินมือเปล่า
ที่ดินมือเปล่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความต้องการที่ดิน ในการทำกิน หรือเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย มีมากขึ้น ทำให้ที่ดินมีราคาแพง ตามอุปสงค์ อุปทาน ประกอบกับมีการ เปลี่ยนแปลงราคาประเมินราคาที่ดิน ของกรมธนารักษ์ใหม่ จึงทำให้ที่ดินแพงขึ้น ทั้งราคาตลาด(ราคาทั่วไป) ดังนั้นที่ดินมือเปล่าเท่ากับเป็นที่ดินที่ไม่มีโฉนด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 ภาระจำยอม
การที่มีที่ดินและที่ดินนั้นติดภาระจำยอมเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินนั้นต้องรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงสิทธิของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมหรัพย์อื่น
 การมอบอำนาจ
เรื่องการมอบอำนาจ ในการทำธุรกรรมทีดิน ในการขอจดทะเบียนสิทธิ หากไม่สามารถไปดำเนินการ้ที่เชื่อที่สำนักงานที่ดิน จะมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปดำเนินการ ต้องเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริง