เมนูหลัก
หน้าแรก
สมัครสมาชิก
ถาม-ตอบ
ติดต่อกับเรา
เกี่ยวกับเรา
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สำนักงานที่ดิน
กรมที่ดิน
สำนักงานกฎหมาย
ทนายกฎหมายแรงงาน
Forum 1
ตั้งคำถามใหม่ที่นี้
ที่ดินสลับกันออกโฉนดผิด
(Reader : 1540)
1. นาย ก. มีที่ดินติดกัน ๒ แปลง เป็น นส.3
2. ที่ดิน แปลงที่ ๑ นาย ก. ปลูกบ้านเพื่อยู่อาศัยเอง , ที่ดิน แปลงที่ ๒ เป็นที่ว่างเปล่า
3. นาย ก. บอกขาย ที่ดินแปลงที่ ๒ ให้นาย ข.
4. แต่นาย ก. โอนใบที่ดินของแปลงที่ ๑ มาให้นาย ข. ซึ่งนาย ข.ก็ไม่รู้
5. ผ่านไป ๑๐ ปี นาย ข. นำที่ดินของตนที่ซื้อมาจาก นาย ก. ทำเป็นโฉนด และชี้จุดให้ทำการรางวัด นาย ก. ก็รับรู้
6. นาย ข. ได้โฉนดตามที่ได้ออกไป
7. ผ่านไป ๑๐ ปี นาย ก. บอก นาย ข. ว่าที่ดินสลับกันเขาหยิบใบที่ดินให้ผิด (เนื่องจากนาย ก. จะนำที่ของตนไปขาย แต่ไม่สามารถขายได้ เพราะหลักฐานไม่ตรงกัน)
8. นาย ก. จึงร้องขอให้ นาย ข. ดำเนินเรื่องร่วมกัน เพื่อสลับที่ดินให้ถูกแปลง
9. เจ้าหน้าที่ รางวัด ให้ทั้ง นาย ก. และ ข. เซ็นต์ชื่อชี้จุดที่ดินของตนเอง
10. ผ่านไป ๒ เดือน นาย ข. เข้าไปสอบถามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าที่ที่ดิน
11. เจ้าหน้าที่บอกว่า ตอนนี้ นาย ก. ได้นำที่ดินแปลงที่ ๑ มาทำเรื่องจำนอง พร้อมสิ่งปลูกสร้างพร้อมติดประกาศการจำนองแล้ว ๒ วัน
12. เจ้าหน้าที่บอกให้ นาย ข. ยื่นคัดค้านการจำนอง นาย ข. จึงยื่นคัดค้าน เพราะเกร่งจะสูญเสียที่ดิน
12.1 เจ้าหน้าที่แนะนำให้ นาย ข. ซื้อที่ดินส่วนของ นาย ก. และอ้างว่าจะมาสามารถดำเนินการได้ง่ายกว่าและเร็วกว่าที่จะทำเรื่องสลับที่ดินกัน
เพราะถ้าทำเรื่องสลับที่ดินกันให้ถูกต้อง นาย ข. ต้องทำการโอนที่ดินของตนให้ไปเป็นของ นาย ก. เสียก่อน
12.2 นาย ข. ไม่มีเงินมากพอ เนื่องจาก นาย ก. ขายในราคาที่แพง
13. นาย ข. มีข้อสงสัยในตนว่า ในเมื่อทางเจ้าหน้าที่ที่ดินรู้เห็นว่าที่ดินทั้ง ๒ แปลงนี้ยังมีความซับซ้อนกันอยู่ทำไมจึง ไม่ทำให้มันถูกต้องเสียก่อน
14. นาย ข. ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อ นาย ก. และเจ้าหน้าที่ที่ดิน เพราะเคยถูก นาย ก. ล่อลวงมาแล้ว
15. นาย ข. จะมีขั้นตอนและมาตราการอย่างไรเพื่อให้ได้ที่ดินของตนกลับคืนมาอย่างถูกต้อง
Posted by : ผู้เสียหายวัน/เวลา : 2/10/2556 17:32:51
21/10/2556
- นาย ข โทรศัพท์ติดต่่อ น้องเขย นาย ก. ซึ่งเป็นเจ้าของทีตามหลักฐาน
- น้องเขย นาย ก. บอก กับนาย ข. ว่าเขาไม่ขายเพราะเขาไม่ใช้เจ้าของที่ดิน เขาเป็นเจ้าของทีเพียงในนามเท่านั้น เจ้าของที่จริงๆคือ นาย ก.
- นาย ข. ติดต่อ ของซื้อที่ดินในราคาเดิมที่นาย ก.เคยตั้งราคาไว้ แต่ นาย ก.บอกไม่ขายแล้ว
- นาย ข. จึงโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่่อขอคำปรึกษาว่าเมื่อ นาย ก. ไม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ขายให้แล้วควรทำอย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่างไร
- เจ้าหน้าที่ตอบว่า ขณะนี้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ นาย ก. กำลังทำเรื่องขายที่ดินให้กับน้องชายอีกคนหนึ่ง
- นาย ข. จึงไปคัดค้านการซื้อขาย

-----------------------------

22/10/2556

- นาย ข. เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดินว่าต้องทำอย่างไรจึงถูกต้องเมื่่่่อนาย ก. ไม่ขายทีดินให้
- เจ้าหน้าบอกว่่่่่่่่่่่่่่่่ามีขั้นตอนดังนี้
*ให้มองกว่าที่ดินไม่ได้สลับกัน แต่มองว่าเอกสารออกให้สลับกัน
*เมื่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อนาย ก.จะขายที่ดินหรือขายฝากใครก็ตาม ก็จะให้นาย ก.ลงลายลักษณ์อักษรว่า ใบ.นส3ก.ที่ตนถืออยู่นั้นคือที่ดินแปลงที่ 1 มิใช่ที่แปลงที่ 2 และให้เจ้าหน้าที่มีการลงบันทึกพร้อมถ่ายภาพบ้านและที่ดินตรงนั้น และให้ นาย ข.ลงบันทึกยืนยันด้วยว่าบ้านและที่ดินตรงแปลงที่ 1 นี้เป็นของนาย ก. จริง
*และเจ้าหน้าทีจะทำเอกสารทั้งหมดใหม่มาให้ถูกต้องอีกครั้ง
*คือเหมือนกับว่าให้ต่างคนต่างยืนยันว่าที่ดินตรงไหนเป็นของตนเป็นโดยถ่ายรูปและจดบันไปหลักฐาน ณ วันที่ นาย ก. ทำการขายให้กับผู้อื่น
--------------------------------------------------------------------
***คำถาม ในทางปฏิบัติจริง ตามขอเสนอของเจ้าหน้าที่นั้นสามารถทำแบบนี้ได้ถูกต้องจริงเพียงใด และ นาย ข. มีความเสี่ยงหรือไม่*******
Posted by :ผู้เสียหาย
วัน/เวลา :23/10/2556 9:52:17
ความคืบหน้าตอนนี้
- นาย ข. ตกลงขอซื้อที่ดินจาก นาย ก.
- เจ้าหน้าที่่ที่ดินตรวจพบว่า ที่ดินมิใช่ของนาย ก. แต่เป็นที่ดินของ น้องเขยของ นาย ก. และเอกสารการจำนองขายฝากที่ นาย ก. เขียนขึ้น นั้นใช้ไม่ได้ เนื่องจาก นาย ก. ปลอมแปลงรายเซ็นต์ ของน้องเขยตน
- เจ้าหน้าที่ที่ดินแนะนำให้ นาย ข. ติดต่อขอซื้อที่ดินโดยตรงจากน้องเขย นาย ก.
- ตอนนี้ นาย ข. ได้ติดต่อของซื้อที่จาก น้องเขย นาย ก. แล้ว และ น้องเขย นาย ก. บอกว่าขอปรึกษาเรื่องราคากับ นาย ก. ก่อน
- จากการพูดคุยกับน้องเขย นาย ก. รู้สึกว่า น้องเขย นาย ก. ไม่รู้เรื่องการจำนองขายฝากนี้มาก่อนเลย
- สุดท้ายเจ้าหน้าที่ที่ดิน ให้ นาย ข. เซ็นต์ชื่อยกเลิกคำคัดค้าน เพราะสัญญาจำนองขายฝากไม่เป็นผล
- ตอนนี้ นาย ข. รอคำตอบจากน้องเขย นาย ก. ว่าจะขายที่ดินให้หรือไม่
- ตอนนี่ที่ นาย ข. ระแวงที่สุดคือ นาย ก. เพราะเขารับเงินจากผู้รับจำนองมาก่อนแล้ว โดยที่เอกสารจำนองขายฝากใช้ไม่ได้ และเจ้าหน้าที่ที่ดินบอกว่านาย ก. ไม่มีสิทธิ์ข้องเกี่ยวกับที่ดินผืนนี้
(ผลคืบหน้าเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะครับ)
Posted by :ผู้เสียหาย
วัน/เวลา :17/10/2556 22:18:34
ก็ต้องดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่ที่ดินแนะนำ ผมว่างานนี้แปลกๆ รบกวนโทรมาถามดีกว่าครับ จะได้รายละเอียดครบถ้วน

081-8383540
Posted by :ผดุงสิทธิ์
วัน/เวลา :11/10/2556 7:39:20
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    

Free counter and web stats  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.tanaydd.com