เว็บทนายดีดีดอทคอม เป็นเว็บทนายที่ให้บริการรับปรึกษากฎหมาย และรับเป็นทนาย ในการดำเนินคดีที่ดินและคดีอันเกี่ยวกับที่ดิน รวมถึงคดีความต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับที่ดิน ให้คำปรึกษาการทำนิติกรรม ที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการทำนิติกรรมสัญญา การจัดการทรัพย์สิน มรดก พินัยกรรม การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม อาคารชุด นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน

เพื่อให้ทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นได้ทราบถึงการแก้ปัญหาต่างๆให้ได้ความชัดเจน โปรดเตรียมเอกสาร และเรียบเรียงเนื้อเรื่องให้ได้รายละเอียดที่สุด เพื่อจะได้ให้ความกระจ่าง และดำเนินการได้ทันท่วงที่สำหรับปัญหานั้นๆ กรุณาอย่าปล่อยเวลาให้นานเกินไป เพราะบางกรณีกฎหมายกำหนดอายุความ ในการดำเนินคดีทางศาล หรืออายุความในการดำเนินการเรื่องนั้น จึงทำให้เสียโอกาศไปอย่างน่าเสียดายหรือเสียที่ดินอันเป็นทรัพย์สินนั้นๆไปได้

ปัจจุบันได้มีการได้มีการยกเลิก แก้ไข และเพิ่มเติมกฎหมายต่าง ทั้งกฎหมายที่ดิน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกพันกับเรื่องที่ดินหลายฉบับ ทำให้เกิดความยุ่งยากและสับสนของผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธฺิต่างของที่ดินเป็นอันมาก ตลอดจนการเข้าใจในกฎหมายเดิม เข้าใจว่าต้องเป็นอย่างที่คิดไว้ ทนายและทีมงาน ยินดีให้คำปรึกษาแก้ปัญหาต่าง ทั้งป้อการแก้ไขให้การทำนิติกรรม สัญญาที่ทำขึ้น สมบูรณืไม่ผิดพลาด กอปกับการใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องอย่างมั่นใจ

ดังนั้น ท่านที่มีปัญหา โทรมาปรึกษาทางเราได้เลย
ที่ 081-8383540 ,085-3228940, 02-9734841
หรือที่ อี-เมล์ dung_01@hotmail.com, tanaidd@gmail.com
ปัจจุปันมีการใช้ line ในการติกต่อหาทนายมากขึ้น
line ID 0818383540 ชื่อ ทนายดุง
พร้อมให้คำปรึกษา

การสอบเขตที่ดิน

การสอบเขต หมายถึงการรังวัดตรวจสอบแนวเขตโฉนดที่ดินหรือ การรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดินและจำนวนเนื้อที่ของที่ดินตามที่ได้ครอบครองอยู่จริง

อายุความ

ความหมายของอายุความพอจะอธิบายพอสังเขปว่าคือ ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องคดี หากเลยกำหนดนั้นไปแล้ว ถือว่าคดีขาดอายุความ

การให้

การให้ ตามกฎหมายคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้โดยเสน่าหาแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น เท่าที่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นจะเป็นการเพิกถอนการให้โดยเหตุประพฤติเนรคุณเป็นส่วนมาก ผู้ให้ส่วนมากจะเป็นบิดา มารดาหรือปู่ย่าตายายหรือลุงป้าน้าอาหรือบุคคลอื่นใด ที่ให้ทรัพย์สินแก่ผู้รับ และจะขอเพิกถอนการให้เพราะผู้รับประพฤติเนรคุณ

การครอบครองปรปักษ์

การครอบครองปรปักษ์เป็นอย่างไร

 สินส่วนตัว
สินส่วนตัว คืออะไร
 การขายฝาก
การขายฝาก ตามกฎหมายต้องทำเป็นสัญญาดังนั้น สัญญาขายฝากคือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้
 ที่ดินมือเปล่า
ที่ดินมือเปล่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความต้องการที่ดิน ในการทำกิน หรือเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย มีมากขึ้น ทำให้ที่ดินมีราคาแพง ตามอุปสงค์ อุปทาน ประกอบกับมีการ เปลี่ยนแปลงราคาประเมินราคาที่ดิน ของกรมธนารักษ์ใหม่ จึงทำให้ที่ดินแพงขึ้น ทั้งราคาตลาด(ราคาทั่วไป) ดังนั้นที่ดินมือเปล่าเท่ากับเป็นที่ดินที่ไม่มีโฉนด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 ภาระจำยอม
การที่มีที่ดินและที่ดินนั้นติดภาระจำยอมเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินนั้นต้องรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงสิทธิของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมหรัพย์อื่น
 การมอบอำนาจ
เรื่องการมอบอำนาจ ในการทำธุรกรรมทีดิน ในการขอจดทะเบียนสิทธิ หากไม่สามารถไปดำเนินการ้ที่เชื่อที่สำนักงานที่ดิน จะมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปดำเนินการ ต้องเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริง